Nauka na kierunkach kolejowych zapewni Ci

- stypendium (od 300 do 500 zł miesięcznie) ---> podstawa prawna

- a potem możliwość zatrudnienia

FOLDER REKLAMOWY R. SZK. 2015/16 (*.PDF)

Dlaczego warto wybrać Zespół Szkół Nr 4 ?

Uczniowie lubią Szkołę, czują się tutaj bardzo dobrze i bezpiecznie, już po kilku tygodniach nauki odkrywają, że ich wybór był „strzałem w dziesiątkę”, że warto było wybrać tę szkołę i tutaj się uczyć, a przede wszystkim identyfikują się ze swoją „Kolejówką”.

W naszej Szkole oprócz wysokiej jakości nauczania i stwarzania warunków do rozwoju zapewniamy dobrą i przyjazną atmosferę pracy. Troszczymy się o każdego ucznia kierując się zasadą: „ Dobra szkoła nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”.

W trosce o efekty kształcenia oferujemy bogaty repertuar kółek przedmiotowych przygotowujących do matury, zajęcia artystyczne, dziennikarskie. Szkoła wdraża program „Szkoła bez przemocy”.

W szkole funkcjonuje radiowęzeł ,koło dziennikarskie – prawdziwa kuźnia profesjonalnych dziennikarzy, zespół muzyczny. W ciągu ostatnich lat nasi uczniowie zdobywali uznanie uzyskując nagrody i wyróżnienia.

Baza Szkoły to 19 sal lekcyjnych dobrze wyposażonych w pomoce naukowe, nowoczesne pracownie komputerowe, bogato wyposażone zaplecze fryzjerskie, centrum multimedialne, biblioteka z bogatym księgozbiorem i 5 stanowiskami komputerowymi, gabinet medycyny szkolnej, pedagog szkolny, duża sala gimnastyczna, sklepik, radiowęzeł szkolny. Największą zaletą Zespołu Szkół Nr 4 w Nowym Sączu są jednak przede wszystkim ludzie, którzy tworzą naszą małą społeczność szkolną.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność charytatywna. W ZS nr 4 działa wolontariat współpracujący z Samorządem Uczniowskim i Szkolnym Klubem PCK. Młodzież rokrocznie uczestniczy w kwestach na rzecz najuboższych.

W działalności wychowawczej kształtujemy pracowitość, rzetelność, szczerość i wzajemną życzliwość. Prowadzimy także różnorodną działalność profilaktyczną. obecnie Szkoła uczestniczy w akcji "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń".

To wszystko stanowi „magnes”, który przyciąga do nas absolwentów gimnazjów, czego potwierdzeniem jest duża ilość kandydatów i progi punktowe podczas rekrutacji. Kształcenie w naszej szkole może być fascynującą przygodą a efekty są widoczne podczas rekrutacji na wyższe uczelnie. Nasi absolwenci są studentami najlepszych polskich uczelni.

W osiągnięciu sukcesu pomagają nauczyciele. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Większość nauczycieli w naszej szkole to nauczyciele dyplomowani, którzy mają przygotowanie do nauczania dwóch, a nawet trzech przedmiotów co znacznie ułatwia holistyczne spojrzenie na kształcenie i wychowanie młodych ludzi. Oferta edukacyjna na nadchodzący rok szkolny jest zróżnicowana, zakres przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym jest dostosowany do wymagań narzuconych przez współczesne realia. Każdy kierunek posiada swoją specyfikę i oryginalne rozwiązania stworzone z myślą o jak najlepszym wyposażeniu ucznia w kluczowe kompetencje i umiejętności. 

 Oddziały, do których prowadzona
będzie rekrutacja na rok szkolny
2015/2016

 

Technikum nr 4:

1. technik dróg i mostów kolejowych (oddział: ET) ---> opis <---

rozszerzony zakres godzin: matematyka, geografia

2. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (oddział: FT) ---> opis <---

rozszerzony zakres godzin: matematyka, informatyka

3. technik informatyk (oddział: BT) ---> opis <---

rozszerzony zakres godzin: matematyka, informatyka

4. technik elektronik (oddział: AT) ---> opis <---

rozszerzony zakres godzin: matematyka, informatyka

5. technik organizacji reklamy (oddział: CT) ---> opis <---

rozszerzony zakres godzin: matematyka, język angielski

6. technik usług fryzjerskich (oddział: DT) ---> opis <---

rozszerzony zakres godzin: matematyka, język angielski

7. technik energetyk (oddział: GT) ---> opis <---   >nowy kierunek<

rozszerzony zakres godzin: matematyka, informatyka

 

minimalna ilość punktów 70 pkt


 

Przypominamy, że w naszej szkole uczniowie klas technikum mogą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, np.:

- doradztwo zawodowe
- prawo jazdy kat. B
- ECDL
- Matematyka (przygotowanie do matury)
- ICT
- Język obcy zawodowy
- Uprawnienia SEP
- Uprawnienia serwisanta urządzeń komputerowych
- AutoCad
- Grafika komputerowa
- IPC 7711BB7721B Naprawa i modyfikacja układów elektronicznych oraz płyt drukowanych, elementy SMD
- Kurs fryzjerstwa
- Marketing w branży IT
- staże, wizyty zawodoznawcze

Zdobycie tych uprawnień prywatnie kosztuje nawet kilka tysięcy złotych. U nas możecie to zrobić za darmo!!! Kursy i szkolenia są finansowane przez Unię Europejską. Każdy dokument potwierdzający uzyskane dodatkowe kwalifikacje jest respektowany na terenie Unii Europejskiej, przez co macie większą perspektywę znalezienia pracy.

Nasza pracownia fryzjerska jest stale doposażona we wszelkie pomoce do nauki zawodu, których zakup pokrywa szkoła! Przychodząc do nas, nie ponosicie jakichkolwiek dalszych wydatków związanych z praktycznym przygotowaniem do zwodu! Pamiętaj, tylko u nas, nie musisz inwestować w kosztowne pomoce związane z odbywaniem praktyki fryzjerskiej!

Chcesz pracować w swoim wymarzonym zawodzie? Nie czekaj, przyjdź do nas!!!


 

Punktowane przedmioty:

1) technik dróg i mostów kolejowych - język polski, matematyka, język obcy, geografia;

2) technik automatyk sterowania ruchem kolejowymjęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka;

3) technik informatykjęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka;

4) technik elektronikjęzyk polski, matematyka, język obcy, informatyka;

5) technik organizacji reklamy język polski, matematyka, język obcy, geografia;

6) technik usług fryzjerskichjęzyk polski, matematyka, język obcy, geografia;

7) technik energetyk - język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

Przeliczanie ocen z języka polskiego, obcego i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych:

  • celujący – 20 pkt
  • bardzo dobry – 18 pkt
  • dobry – 15 pkt
  • dostateczny – 10 pkt
  • dopuszczający – 2 pkt

Za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać najwyżej 20 pkt
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt
b) za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty:
- finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 10 pkt
- finalista konkursu wojewódzkiego – 8 pkt
c) za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne – do 7 pkt - zgodnie z załącznikiem nr 5

Uwaga:
W przypadku dwóch języków obcych na świadectwie ukończenia gimnazjum do punktacji brana będzie wyższa ocena jednego z języków.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie.
2. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.
3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. Dwie fotografie – dane osobowe na odwrocie.
5. Karta informacyjna.
6. Karta zdrowia i karta szczepień.
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.